De zitzak is toegevoegd aan uw winkelmandje

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van YELLOW B. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34310517  en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.yellow-b.nl

1.2 Door een bestelling bij YELLOW B te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van YELLOW B gelden ook ten behoeve van eventueel door YELLOW B ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van YELLOW B zijn vrijblijvend. YELLOW B heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als YELLOW B uw bestelling heeft geaccepteerd. YELLOW B heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van YELLOW B. 

3.3 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door YELLOW B bent u een bedrag van dertig euro (€ 30) aan administratiekosten verschuldigd en als YELLOW B zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar YELLOW B behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft YELLOW B het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door YELLOW B, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door YELLOW B.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door YELLOW B anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door YELLOW B geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk en gemotiveerd aan YELLOW B te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft YELLOW B de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan YELLOW B te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als het product onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door YELLOW B terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. De initiële verzendkosten worden niet vergoed.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 YELLOW B is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en YELLOW B, dan wel tussen YELLOW B en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van YELLOW B.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat YELLOW B deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met YELLOW B in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door YELLOW B vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 YELLOW B mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan YELLOW B toekomende rechten, heeft YELLOW B in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Geschillencommissie Thuiswinkel

Artikel 12.

Het merknaam YELLOW B is een geregistreerd merk. Deze mag onder geen enkele voorwaarde  worden gebruikt of gekopieerd.

Artikel 13

Ritssluitingen en materiaal: garantie van zes (6) maanden. Factuur dient als betalingsgarantie.

Artikel 14.

Er is geen garantie op het EPS materiaal.

Artikel 15.

Door het gebruik van gerecycyleerd materiaal, kan het volume hiervan afnemen. Hierdoor moet het product eventueel worden bijgevuld. De kosten voor het bijvullen van EPS worden niet vergoed door YELLOW B

Artikel 16.

Als de artikelen anders dan direct via YELLOW B zijn verkregen, verwijst YELLOW B naar de wederverkoper.

Artikel 17.

Controleer de geleverde kleuren van de artikelen onmiddellijk na ontvangst. Indien de klant van kleur wenst te wijzigen, dan dient dit uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de artikelen aan YELLOW B te worden aangevraagd. De zitzak dient te worden teruggestuurd naar YELLOW B, en u dient de verzendkosten te vergoeden aan YELLOW B. Pas daarna stuurt YELLOW B u het nieuwe product.

Artikel 18.

YELLOW B garandeert niet dat de kleur zoals deze wordt gezien op computerschermen, identiek gelijk is aan de kleur die ontvangen wordt. Dit kan afwijken door de kwaliteit van het scherm. U maakt geen aanspraak op gratis verzending van een nieuwe kleur.